ممنوع شدن تغییر نمره

نظر به مصوبه شورای تخصصی آموزشی دانشگاه در خصوص ممنوع شدن تجدید نظر بعد از اعلام نمرات توسط مدرس، به اطلاع می رساند تمامی مدرسین موظند حداکثر تا 7 روز پس از برگزاری امتحان هر درس نسبت به اعلام قطعی و نهایی نمرات اقدام نمایند. لازم به ذکر است نمره، قطعی بوده و غیرقابل تغییر خواهد بود.