نکات مهم نقل و انتقالات دانشجویی

 

 

 

 

1- دانشجوی متقاضی میهمان تکدرس، ملزم به رعایت واحدهای سقف واحدهای درسی در هر نیم سال براساس مقررات و ضوابط آموزشی می­باشد. بدیهی است به جز در آخرین نیم­سال تحصیلی، دانشجو     می­بایست حداقل 12 واحد درسی در مرکز آموزش مبدا اخذ و باقیمانده آن حداکثر تا سقف 20 واحد را (چنانچه معدل نیم­سال قبل بین 12 تا 17 باشد) در مرکز مقصد اخذ نماید. همچنین دانشجوی متقاضی میهمان به صورت تکدرس می تواند تا سقف 24 واحد درسی (حداقل 13 واحد در مرکز مبداء و حداکثر 11 واحد درسی در مرکز مقصد را در صورت بالا بودن معدل بالای 17 در نیم سال قبل) در مرکز مقصد اخذ نماید.

1-    اخذ واحد درسی کاربینی و کارورزی 1 و 2 در هر شرایط به صورت میهمان ممنوع است.

3-    سامانه نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه جهت بررسی تقاضای دانشجویان و درج اسناد مرتبط با آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

4-    تقاضای میهمان به صورت تکدرس در سامانه جامع آموزشی دانشگاه (سامانه سجاد) صورت می­پذیرد.

5-   کاربرگ­های مربوط به میهمان به صورت تکدرس به شماره­های­306 و307 جهت بهره­وری به حضور ارسال می­گردد.