راهنمای انتخاب واحد مهر 93

**جهت انتخاب واحد لازم است دانشجویان فقط دروس ارائه شده برای ترم و پودمان خود را  اخذ نمایند**تذکر:

1-بدیهی است که عواقب ناشی از اشتباه انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد.

2-دروس جبرانی برای دانشجویان با مدارک غیر مرتبط می باشد.

3-جهت اخذ دروس افتاده نام و نام خانوادگی ، مقطع،رشته،ماه و سال ورود،نام درس افتاده را به شماره سامانه دانشگاه(30009900091248) پیامک نمایید و در تاریخ 3 و 4  اسفند در سایت انتخاب واحد نمایید.