راهنمای انتخاب واحد بهمن 92

**جهت انتخاب واحد لازم است دانشجویان فقط دروس ارائه شده برای ترم و پودمان خود را مورخ 3و4 اسفند ماه اخذ نمایند**

**کلاس های این ترم از تاریخ 26 بهمن ماه آغاز می گردد**

تذکر:

1-بدیهی است که عواقب ناشی از اشتباه انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد.

2-دروس جبرانی برای دانشجویان با مدارک غیر مرتبط می باشد.

3-جهت اخذ دروس افتاده نام و نام خانوادگی ، مقطع،رشته،ماه و سال ورود،نام درس افتاده را به شماره سامانه دانشگاه(30009900091248) پیامک نمایید و در تاریخ 3 و 4  اسفند در سایت انتخاب واحد نمایید.

کارشناسی ترم اول فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک - ورودی بهمن92

کارشناسی فناوری ترم دوم - ورودی مهر92

کارشناسی تجارت ترم دوم - ورودی مهر 92

کارشناسی فناوری پودمان 4 - ورودی بهمن91

کارشناسی تجارت پودمان 4 - ورودی بهمن 91

کارشناسی تجارت پودمان 5 - ورودی مهر 91

کارشناسی فناوری پودمان 5 - ورودی مهر 91

کاردانی فناوری ترم اول - بهمن 92

کاردانی فناوری ترم دوم - مهر 92

 

کاردانی فناوری ترم 4 - مهر 91

کاردانی پودمان 4 اینترنت - بهمن 91

کاردانی پودمان 5 اینترنت - مهر 91

کاردانی پودمان 5 شبکه - مهر 91

 

کارشناسی حسابداری - بهمن 92

کارشناسی حسابداری مالی- مهر 92

کارشناسی حسابرسی- مهر 92

کاردانی حسابداری - بهمن 92

کاردانی حسابداری - مهر 92

کاردانی حسابداری - مهر 91